Newsletter ANODDD

Regulamentul de Organizare ºi Funcþionare

Functiile si activitatile asociatiei Firma de dezinsectie


A.N.O.DDD reprezintã o reuºitã a operatorilor de dezinsecþie, deratizare si dezinfectie din Romania, care nu poate fi pierdutã.
Acesta este adevãratul obiectiv atins, realitatea acum, reprezentatã de existenþa A.N.O.DDD, o Asociaþie de calitate care aderã la:

 • C.E.P.A. (Confederation European of Pest Control Association) care reuneºte toate Asociaþiile naþionale
 • N.P.M.A. (National Pest Control Management Association) cea mai mare, expertã ºi prestigioasã Asociaþie a Operatorilor de Dezinsecþie din Lume.

Funcþia ºi activitãþile acesteia:
Reprezintã interesele firmelor de Dezinsecþie, Deratizare si Dezinfectie în relaþia cu toþi interlocutorii publici ºi privaþi.

Tuteleazã în special categoria:

 • În relaþia cu Guvernul, mai exact cu Ministerul Sãnãtãþii, Ministerul Industriei, al Muncii, Ministerul Agriculturii ºi al Mediului, Autoritatea Sanitar Veterinarã ºi Pentru Siguranþa Alimentarã ºi la nivelul Administraþiei locale, precum ºi la nivel de Patronate ºi Asociaþii Patronale;
 • Cu Administraþia Publicã (Regiuni, Judeþe);
 • Cu Instituþii ºi Autoritãþi contractante, solicitând aplicarea normativelor în condiþiile unei concurenþe ºi a unei pieþe libere;
 • Semnalând anomaliile ºi solicitând intervenþia Autoritãþii competente;
 • Reprezentând Firmele de Dezinsecþie, Deratizare si Dezinfectie, contractual în relaþia cu Organizaþiile Sindicale ale Salariatilor (in cazul in care acestea existã);
 • Desfãºurând activitãþi de promovare a serviciului de Dezinsecþie, Deratizare si Dezinfectie ºi a profesionalismului firmelor asociate ale A.N.O.DDD în rândul Industriilor private ºi al utilizatorilor civili.

Serviciile

- Informarea internã a membrilor asociaþi asupra legilor ºi reglementãrilor cu privire la Dezinsecþie, Deratizare si Dezinfectie
- Informarea asupra problematicilor de interes de afaceri în general
- Informarea asupra licitaþiilor ºi a contractelor publice

 • Asistenþã ºi consultanþã contractualã;
 • Asistenþã ºi consultanþã tehnicã;
 • Organizarea cursurilor de formare ºi perfecþionare profesionalã.

Obiectivele Faþã de Instituþiile publice

 • Sã acþioneze astfel încât cuvântul Întreprinzãtorilor români din domeniul serviciilor de Dezinsecþie, Deratizare si Dezinfectie sã fie auzit de cei care fac legile, de cei care trebuie sã le aplice ºi sã le respecte si mai ales de cãtre membrii asociaþi.
 • Sã promoveze o tot mai mare conºtiinþã a propriului profesionalism.
 • Sã-i menþinã informaþi pe angajaþi. În special în ceea ce priveºte instruirea: sã promoveze o evoluþie constantã a pregãtirii de bazã;
 • sã favorizeze perfecþionarea tehnico-profesionalã sã stimuleze o colaborare constantã tehnicã, ºtiinþificã ºi de instruire a personalului, ºi în spaþiul European.

Obiectivele Faþã de piaþã

 • Sã promoveze o informare obiectivã ºi sã evidenþieze serviciile de Dezinsecþie, deratizareºi Dezinfecþie în rândul utilizatorilor civili ºi industriali, în special în sectorul activitãþilor alimentare.
 • Sã promoveze o campanie constantã de educare civilã cu privire la Naturã ºi la Mediu.


Sus

Firma de Dezinsecþie, Deratizare ºi Dezinfecþie

În Romania mai mult decât în alte þãri europene, firmele de Dezinsecþie, Deratizare si Dezinfectie au fost nevoite sã înfrunte dificultãþi de ordin legislativ ºi operaþional, înainte de a le fi recunoscute caracteristicile tehnice specifice propriei activitãþi ºi ale propriului profesionalism.

Firmele din domeniu, monopolizate mult timp de cãtre Sãnãtatea Publicã, au fost nevoite sã se supunã directivelor locale superficiale care au condiþionat deseori dezvoltarea tehnicã a acestor societaþi.

O datã cu evoluþia pieþei, firmele de Dezinsecþie, Deratizare si Dezinfectie au dobândit rapid rolul pe care îl meritau, activitatea lor fiind caracterizatã de: evoluþia constantã a propriilor cunoºtinþe ºi caracteristici profesionale prin cãutarea ºi favorizarea unor soluþii inovatoare în igiena mediului, supravegherea instruirii ºi a perfecþionãrii propriilor specialiºti ºi angajaþi, promovarea în rândul utilizatorilor privaþi a caracteristcilor profesionalismului Dezinsecþiei, comunicarea constructivã cu producãtorii ºi preparatorii de insecticide ºi rodenticide, supravegherea ºi favorizarea oricãrei colaborãri, chiar ºi la nivel internaþional, dintre operatorii din domeniu.

Dezinsecþia, Deratizarea ºi Dezinfecþia reprezintã azi un sector caracteristic al economiei naþionale, inovator ºi avansat din punct de vedere tehnologic, complex din punct de vedere juridic ºi de importanþã absolutã:

 • pentru locurile de muncã pe care le creeazã;
 • pentru impactul asupra mediului ºi salvarea acestuia;
 • pentru caracteristicile cererii de Dezinsecþie, Deratizare ºi Dezinfecþie atât industrialã cât ºi civilã.

Asociaþia Nationala a Operatorilor si Distribuitorilor in Dezinsectie, Deratizare si Dezinfectie din România - A.N.O.DDD

De ce este nevoie de o Asociaþie? Pot sã mã ocup de interesele mele ºi singur. Dacã mã asociez cu alþii ºi plãtesc taxele, ce îmi dã în schimb Asociaþia?

Asociaþia Naþionalã a Operatorilor si Distribuitorilor in Dezinsecþie, Deratizare si Dezinfectie din România este o Asociaþie de calitate, un sindicat al firmelor din domeniu care, pe lângã faptul cã îºi oferã propriile servicii membrilor asociaþi ºi desfãºoarã o activitate instituþionalã, formeazã sentimentul responsabilitãþii al operatorului de Dezinsecþie, Deratizare si Dezinfectie.Sus