Newsletter ANODDD

Regulamentul de Folosire al Mãrcii Colective

Articolele 1-3 Articolele 4-6

Art.1 - Drept de utilizare a Mãrcii Colective
Marca Colectivã, care se aflã în proprietatea Asociaþiei, trebuie sã fie utilizatã pentru a evidenþia serviciile Firmelor asociate ale A.N.O.DDD, în conformitate cu normele prevãzute de prezentul regulament care au scopul de a asigura:
a) profesionalismul ºi calitatea optimã a serviciilor pentru a garanta fidelitatea consumatorilor ºi prestigiul Asociaþiei;
b) concordanþa deplinã ºi efectivã dintre tipul de serviciu executat ºi cel propus;
c) uniformitatea imaginii grafice a Mãrcii Colective în toate aplicaþiile sale posibile,

Art. 2 - Sarcinile Asociaþiei

Asociaþia are grijã ca imaginea graficã a Mãrcii Colective sã fie studiatã, stabilitã, adoptatã, ºi înregistratã la O.S.I.M. Asociaþia are de asemenea sarcina de a hotãrî periodic pentru Asociaþi modalitãþile ºi dispoziþiile în funcþie de care Marca trebuie sã fie utilizatã, respectându-se mereu obiectivele de la art. 1.

Art. 3 - Mediul de utilizare a Mãrcii Colective

Marca Colectivã este destinatã sã evidenþieze serviciile realizate de Asociaþii din România în strãinãtate garantând profesionalismul acestora, respectarea Codului etic al A.N.O.DDD, respectarea angajamentelor corespunzãtoare ºi a protocoalelor naþionale ºi internaþionale pe care A.N.O.DDD le va adopta ºi/sau le va semna.
Aºadar, nu este permis, nici mãcar Asociaþilor sã aplice Marca Colectivã pe documente ºi produse proprii, dacã aceºtia nu semneazã aceste angajamente, protocoale ºi coduri.

Sus


Art. 4 - Modalitãþi de utilizare a Mãrcii Colective
Marca Colectivã trebuie sã fie mereu atribuitã unei Societãþi, unei semnãturi, unui nume, sau unui logo social care sã identifice firma asociatã.

Art. 5 - Controlul asupra utilizãrii Mãrcii Colective

Asociaþia are datoria faþã de Comisia de Litigiu de a verifica inalterabilitatea condiþiilor necesare pentru utilizarea Mãrcii Colective, necesare la momentul aderãrii la A.N.O.DDD, ºi de a supraveghea în mod constant conformitatea serviciilor prestate pentru firmele asociate.
Comisia de Litigiu va acþiona, la cererea Consiliului Nþional de Conducere, încadrându-se în propriile competenþe stabilite la art. 16 al Statutului.
Este admis recursul împotriva opiniei Comisiei, dupã cum se menþioneazã la acelaºi art. 16 alin. 9, cu referire la ceea ce este prevãzut la punctul b) al art. citat.
Deciziile Comisiei au caracter de impunere atât pentru evaluarea cererinþelor calitative indispensabile pentru utilizarea Mãrcii, cât ºi pentru evaluarea comportamentelor care nu se supun regulamentului.

Art. 6 - Sancþiuni

În caz de violare constantã sau neîndeplinire a utilizãrii Mãrcii Colective de cãtre Firmele Asociate, opinie judecatã în funcþie de ceea ce este prevãzut la precedentul art. 5. Consiliul Naþional de Conducere hotãrãºte excluderea Asociatului, anunþând-ul prin scrisoare recomandatã semnatã de Preºedintele Asociaþiei ºi de Preºedintele Comisiei de Litigiu.
Asociatul exclus va restitui imediat ºtampila cu propriul numãr de înregistrare din cadrul Asociaþiei ºi Marca Colectivã ºi va înceta, din momentul primirii recomandatei, orice utilizare a Mãrcii sus menþionate, în sens contrar, activitatea acestuia va fi susceptibilã din punct de vedere juridic de falsificarea Mãrcii.

Art. 7 - Dispoziþii finale
Prezentul regulament este adoptat în conformitate cu ceea ce este prevãzut de Statutul Asociaþiei, parte integrantã a Codului Etic.

Sus