Newsletter ANODDD

Codul Etic

Codul Etic - partea 1 Codul Etic - partea 2

A.N.O.DDD este o persoanã juridicã de drept privat, profesionalã, neguvernamentalã, neutrã din punct de vedere politic, etnic ºi confesional, independentã, cu caracter nepatrimonial, care îºi desfãºoarã activitatea în conformitate cu legislaþia românã ºi dispoziþiile statutare.

Firmele asociate in cadrul Asociaþiei A.N.O.DDD se angajeazã sã aibã un comportament social ºi personal în spirit de profesionalism ºi corectitudine profesionalã.

Acest angajament implicã structura asociativã a A.N.O.DDD în totalitate, inclusiv a Organelor Instituþionale (Consiliul National de Conducere ºi Comisia de Etica), care, fiecare prin propria competenþã, va trebui sã vegheze asupra respectãrii angajamentelor asumate ºi a hotãrârilor adoptate de Asociaþie.

Orice comportament incorect, din punct de vedere etic ºi profesional, provoacã consecinþe negative asupra Asociaþiei ºi dãuneazã imaginii întregii categorii profesionale în faþa instituþiilor ºi opiniei publice.

Prin aderarea la A.N.O.DDD, asociatii se angajeazã sã þinã cont, în comportamentul lor profesional ºi în cadrul Asociaþiei, de consecinþele pe care acest comportament le poate avea în rândul celorlalþi membri ai Asociaþiei ºi în rândul întregii categorii profesionale a operatorilor DDD.

Sus


Firmele asociate se angajeazã, prin intermediul propriilor reprezentanþi legali:

1. ca întreprinzãtori:

 • sã respecte ºi sã aplice corect legislaþia în vigoare ºi prevederile contractelor de lucru;
 • sã nu încheie contracte pentru lucrãri ºi servicii ce contravin legislaþiei în vigoare
 • sã respecte legile ºi demnitatea profesionalã în ceea ce priveºte angajaþii, colaboratorii ºi alte persoane fizice ºi juridice cu care întreþin relaþii de muncã;
 • sã favorizeze dezvoltarea profesionalã ºi perfecþionarea tehnicã a angajaþilor ºi colaboratorilor lor, sã asigure condiþii normale de muncã pentru întreg personalul angajat ºi sã respecte prevederile Normelor de Protecþia Muncii;
 • sã-ºi asume ºi sã pãstreze o atitudine corectã faþã de Clienþi ºi furnizori, respectând principiile unei concurenþe loiale;
 • sã evite orice formã a practicii concurenþei neloiale (denigrarea altor operatori DDD, practicarea preþului de dumping, oferirea de comisioane unor terþi în scopul obþinerii de contracte prin defavorizarea altor concurenþi, º.a.m.d.);
 • sã menþinã rapoarte corecte ºi echidistante cu instituþiile publice ºi administraþia publicã;
 • sã considere protejarea mediului, sãnãtãþii publice ºi prevenirea oricãrei forme de poluare o obligaþie constantã.

2. ca membri ai Asociaþiei: A.N.O.DDD

 • sã participe activ la viaþa Asociaþiei;
 • sã contribuie la iniþiativele ºi la alegerile Asociaþiei, având ca obiectiv prioritar interesul propriei categorii profesionale ºi al Asociaþiei care îl reprezintã;
 • sã menþinã un raport corect cu membrii asociaþi ai A.N.O.DDD, exprimând propriile pãreri în mod liber, în cadrul organizat al Asociaþiei sau în scris, adresat conducerii acesteia;
 • sã devinã garantul respectãrii tuturor angajamentelor precizate, asumate de toate persoanelejuridice membre, faþã de interlocutorii externi ºi faþã de Asociaþie însãºi.

Nerespectarea angajamentelor asumate ºi garantate de Asociaþie va constitui pentru acelasociat al A.N.O.DDD o abatere gravã, pentru judecarea cãreia va fi investita Comisia de Etica care, va acþiona conform Statutului ºi Regulamentului de Organizare ºi Funcþionare.

Sus