Newsletter ANODDD

Statut

Capitolul I
Denumire. Sediu. Scop.
CAPITOLUL IV
Fondul comun si exercitiul financiar
Capitolul II
Asociatii. Definitii. Obligatii fata de societate. Sanctiuni. Dizolvare.
CAPITOLUL V
Modificari in statut si dizolvarea asociatiei
Capitolul III
Organele asociatiei si functionarea acestora
CAPITOLUL VI
Dispozitii finale


CAPITOLUL I
DENUMIRE. SEDIU. SCOP

Art. 1. Constituirea Asociaþiei

Este constituitã Asociaþia Naþionalã a Operatorilor ºi Distribuitorilor în Dezinsecþie Deratizare ºi Dezinfecþie din România, denumitã în continuare Asociaþia A.N.O.DDD, cu sediul la Bucureºti, Str. Lt. Av. Negel Gheorghe nr.23, ap.2, sector 6.
Asociaþia poate înfiinþa în alte oraºe, ºi în strãinãtate, sedii secundare ºi/sau birouri în vederea realizãrii scopului sãu.
Asociaþia Naþionalã a Operatorilor ºi Distribuitorilor în Dezinsecþie, Deratizare ºi Dezinfecþie din România se constituie ca persoanã juridicã de drept privat, profesionalã, neguvernamentalã, neutrã din punct de vedere politic, etnic ºi confesional, independentã, cu caracter nepatrimonial care îºi desfãºoarã activitatea în conformitate cu legislaþia românã ºi dispoziþiile prezentului Statut

Art. 2. Scopurile Asociaþiei

Asociaþia îºi propune:
a. sã reprezinte sectorul antreprenorial al Dezinsecþiei, Deratizãrii si Dezinfecþiei în faþa Administraþiei Publice ºi a oricãrei organizaþii cu caracter public ºi privat care are scopuri legate direct sau indirect de propriile scopuri;
b. sã favorizeze progresul firmelor care activeazã în sectorul Dezinsecþiei, Deratizãrii si Dezinfecþiei ºi sã promoveze o bunã colaborare între asociaþi;
c.sã asigure asistenþa ºi protejarea intereselor acestora în toate problemele juridice, sociale, tehnice, economice ºi culturale care le privesc direct sau indirect;
d.sã desfãºoare, în consecinþã, funcþii ºi activitãþi cum sunt:

  • protejarea activitãþilor societãþilor asociate pe plan general, pe lângã cel economic ºi sindical, ºi prin stipularea de acorduri ºi convenþii, atât la nivel naþional cât ºi comunitar, dar ºi de contracte ºi discipline colective;
  • sã analizeze diferitele aspecte ºi probleme legate de acest sector ºi sã caute soluþiile cele mai adecvate;
  • sã considere protejarea mediului ºi prevenirea oricãrei forme de poluare un angajament constant;
  • sã organizeze, direct sau indirect, cercetãri, studii, dezbateri, congrese, ºi manifestãri pe teme de interes în domeniu;
  • sã promoveze orice iniþiativã adecvatã pentru adoptarea normelor legislative ºi de reglementare, a prevederilor specifice, a politicilor economice ºi industriale, a proceselor de modernizare care sã rãspundã intereselor firmelor asociate ºi care sã permitã un context competitiv serviciilor de Dezinsecþie, Deratizare, Dezinsecþie ºi, în general, de Igienã a Mediului.

Pentru a atinge scopurile de mai sus, Asociaþia trebuie sã:
a. sã certifice în mod oficial apartenenþa firmelor de Dezinsecþie, Deratizare ºi Dezinfecþie la Asociaþia Naþionalã;
b.sã reprezinte în mod corespunzãtor acest sector în Europa, ºi în conexiune cu alte Asociaþii naþionale de categorie;
c. sã promoveze calitatea serviciilor prestate de firmele asociate ºi sã realizeze sisteme de certificare ale acestora;
d.sã realizeze intervenþii de formare pentru acest domeniu, finisate la cele mai înalte standarde de calitate;
e.sã promoveze înfiinþarea de consorþii ºi/sau întâlniri ale firmelor asociate;
f.are facultatea de a înfiinþa comisii de conciliere ºi de arbitraj menite sã rezolve conflictele de interes dintre firmele asociate;
g.poate de asemenea sã adere la Instituþii ºi/sau organizaþii cu caracter naþional ºi internaþional, considerate utile pentru atingerea scopului social;
h.are facultatea de a constitui, de a participa sau de a contribui la fundaþii ºi/sau instituþii specializate ºi/sau societãþi;
i.sã reprezinte firmele asociate în faþa oricãrei autoritãþi politice, instituþie, institut, birou sau Comisie, ca dealtfel ºi la conferinþe ºi congrese unde se trateazã chestiuni ºi teme legate de acest domeniu;
j.sã reprezinte ºi sã asiste firmele asociate în rezolvarea chestiunilor cu privire la problemele lor generale în materie de relaþii de lucru;
k.sã furnizeze firmelor asociate, la cererea acestora, asistenþã cu privire la diferitele aspecte ale activitãþii desfãºurate;
l.sã cultive ºi sã dezvolte spiritul de solidaritate între firmele asociate;
m.sã favorizeze dezbaterea ºi cunoaºterea problemelor din domeniu prin rãspândirea de studii ºi publicaþii specifice;
n.sã ajute la culegerea ºi elaborarea datelor legate de activitatea firmelor asociate ºi de domeniu în ansamblu.

Asociaþia îºi urmeazã propriile scopuri pãstrându-ºi autonomia ºi independenþa. Aceasta adoptã un Cod Etic propriu ºi insuflã acestuia, propriile conduite ºi propriile metode organizatorice, implicând membrii asociaþii în respectarea acestuia.


Sus


CAPITOLUL II
ASOCIAÞII - DEFINIÞII - OBLIGAÞII FAÞÃ DE ASOCIAÞIE - SANCÞIUNI - DIZOLVARE

Art. 3 - Asociaþi

La Asociaþia A.N.O.DDD pot adera ca asociaþi efectivi, firmele care activeazã în domeniul Dezinsecþiei, Deratizãrii ºi Dezinfecþiei ºi firmele ale cãror activitãþi sunt legate de cele din domeniu, situate pe teritoriul naþional.
În termenul "Dezinsecþie" sunt cuprinse activitãþile ºi procedurile legate de eliminarea insectelor vectoare purtãtoare de agenþi patogeni ºi generatori de disconfort din mediul înconjurãtor.
Când aceºit vectori sunt reprezentaþi de rozãtoare, atunci se face referire la activitatea de "Deratizare".
"Dezinfecþia" este legatã de activitãþile ºi procedurile chimice ºi/sau fizice care þin de eliminarea tuturor microorganismelor nedorite, patogene ºi nepatogene.
Pot fi înscrise în calitate de asociaþi ºi societãþile care desfãºoarã activitatea de curãþenie, în cazul în care, în interiorul acestora, existã un serviciu permanent prezent ºi activ care opereazã în domeniile menþionate la alineatul anterior, ºi care sã deþinã abilitãþi adecvate de profesionalism ºi continuitate.
La Asociaþia A.N.O.DDD pot de asemenea sã adere Asociaþi susþinãtori ºi în funcþie de criteriile stabilite de Adunarea Generalã, firmele de producþie ºi/sau comercializare a produselor, echipamentelor ºi serviciilor legate direct de activitãþile desfãºurate de firmele asociate.

Art. 4 - Înscrierea ºi obligaþiile faþã de Asociaþie

Pentru a adera la Asociaþie, firmele trebuie sã prezinte cererea semnatã de proprietar sau reprezentantul legal, care va fi trimisã prin fax, e-mail, poºtã, etc. la sediul Asociaþiei.
În cerere trebuie sã fie menþionatã natura activitãþii desfãºurate ºi trebuie sã fie furnizate toate informaþiile cerute.

Consiliul Naþional de Conducere decide fãrã drept de apel.
Primirea cererii de înscriere angajeazã firma asociatã timp de doi ani ºi acest angajament este reînnoit în mod tacit din doi în doi ani, în cazul în care firma asociatã nu declarã în mod formal cã doreºte sã se retragã din Asociaþie prin scrisoare recomandatã expediatã cu cel puþin trei luni înainte de termen.
În orice caz, retragerea este validã începând cu ziua terminãrii perioadei de doi ani la care face referire.
Prima perioadã de de doi ani de înscriere începe de la data primirii cererii pânã la încheierea celui de-al doilea an succesiv.
Fiecare firmã asociatã se obligã sã respecte comportamentul datorat aparteneþei sale la sistemul confederal, sã respecte prezentul Statut ºi Codul Etic, sã plãteascã toate contribuþiile care vor fi hotãrâte conform Statutului, sã respecte cu stricteþe disciplina Asociaþiei ºi orice dispoziþie, hotãrâre ºi norme adoptate de organele Asociaþiei, exceptând dreptul de retragere menþionat la punctul 4 al art. 7.

Firmele asociate trebuie de asemenea sã furnizeze Asociaþiei toate elementele, informaþiile ºi datele cerute de aceasta atât în scopuri legate de contribuþii cât ºi pentru scopuri ºi activitãþi prevãzute în statut.
Acestea se obligã, în special, sã respecte pe deplin contractele ºi reglementãrile colective de lucru stipulate de Asociaþia A.N.O.DDD.

Art. 5 - ReprezentareaFirmelor ºi a Organizaþiilor Societãþilor

Firmele asociate sunt reprezentate de proprietarul, reprezentantul legal sau de Administratorul delegat sau de directori împuterniciþi în mod formal.

Art. 6 - Sancþiuni

Firmele asociate care nu respectã obligaþiile care derivã din prezentul Statut sunt pasibile de urmãtoarele sancþiuni:
a. suspendarea dreptului de a participa la Adunãrile Generale;
b. suspendarea dreptului la prestãrile Asociaþiei;
c. excluderea din Asociaþie în conformitate cu ceea ce este prevãzut la art. 7, alineat e).
Sancþiunile de mai sus, exceptând-o pe cea prevãzutã de litera c), vor fi adoptate de Consiliul Naþional de Conducere, în funcþie de gravitatea încãlcãrii respective.
Se face recurs împotriva sancþiunilor la Comisia de Etica în termen de treizeci de zile de la primirea notificãrii care va fi fãcutã prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire.
Recursul nu are efect de suspendare ºi Comisia de Etica va trebui sã se pronunþe în termen de treizeci de zile.

Art. 7 - Încetarea calitãþii de asociat

Calitatea de asociat se pierde:
a. prin încetarea activitãþii exercitatã de societate;
b. prin rezilierea raportului cu Asociaþia conform articolului 4, alineat 4 ºi 5;
c. pentru nerespectarea în firmã a cerinþelor solicitate prin aderarea la Asociaþie;
d. prin retragere, în urma dezacordului exprimat faþã de modificãrile introduse în statut, care se notificã prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire în termen de 30 de zile de la comunicarea modificãrilor menþionate mai sus;
e. prin excluderea hotãrâtã de Consiliul Naþional de Conducere cu votul favorabil a cel puþin 2/3 din cei prezenþi, motivatã de nerespectãri grave a obligaþiilor Statutului ºi/sau al Codului Etic.

Reprezintã o gravã nerespectare, de exemplu, violarea directivelor Asociaþiei din orice motiv ºi neplata contribuþiilor, atât ordinare cât ºi extraordianre, care se prelungeºte la trei luni de la contestaþia fãcutã prin scrisoare recomandatã rãmânând în vigoare totodatã obligaþia de a plãti contribuþiile restante.

Sus


CAPITOLUL III
ORGANELE ASOCIAÞIEI ªI FUNCÞIONAREA ACESTORA

Art. 8 - Organele Asociaþiei A.N.O.DDD

Organele Asociaþiei sunt:
a. Adunarea Generalã
b. Consiliul Naþional de Conducere
c. Preºedintele
d. Vice Preºedinþii
e. Comisia de Cenzori
f. Comisia de Etica
g. Trezorier

Art. 9 - Constituirea ºi convocarea Adunãrii Generale

Adunarea Generalã este constituitã din asociaþii fondatori ºi asociatii efectivi, adicã de Organele de Conducere ºi reprezentanþii firmelor asociate.
Adunarea Generalã este ordinarã sau extraordinarã.
Adunarea Generalã ordinarã este convocatã anual de Preºedinte, la propunerea Consiliului Naþional de Conducere, pânã la 31 martie.
Adunarea Generalã extraordinarã poate fi convocatã atunci când Consiliul Naþional de Conducere considerã cã este necesar, sau dacã a fost fãcutã o cerere motivatã de cel puþin 1/10 din firmele asociate care au acest drept, iar cererea respectivã sã menþioneze subiectele care trebuie discutate.
Adunarea Generalã este convocatã de Preºedinte prin notificare trimisã prin scrisoare cu cel puþin cincisprezece zile înainte de reuniune. Notificarea pentru convocare trebuie sã conþinã indicarea locului, a zilei ºi a orei reuniunii, ºi comunicarea temelor de discutat ºi eventual, în funcþie de complexitatea temelor, o notã explicativã cu privire la acestea.
Adunarea Generalã extraordinarã, în caz de urgenþã, poate fi convocatã cu un preaviz de cel puþin cinci zile ºi cu respectarea unor alte modalitãþi prevãzute mai sus.

Art. 10 - Reuniunile Adunãrii - Votare - Hotãrâri

Adunãrile Generale ordinare ºi extraordinare sunt valabile la prima convocare atunci când este prezentã cel puþin jumãtate plus unul din delegaþii care au acest drept. Adunãrile Generale sunt valabile la a doua convocare, adicã dupã ce a trecut o orã de la prima, oricare ar fi numãrul de delegaþi prezenþi, exceptând cazul articolelor 21 ºi 22.
Adunarea Generalã este prezidatã de Preºedintele Asociaþiei sau, în absenþa acestuia, de Vice Preºedintele suplinitor, sau, în lipsa acestuia, de al doilea Vice Preºedinte sau de una din persoanele desemnate de Adunarea Generalã.
Hotãrârile sunt luate în majoritate absolutã de voturi care sunt date de cei prezenþi, în conformitate cu alineatul 1 al prezentului articol, fãrã a þine cont de absenþi.
Sistemele de votare sunt propuse de Preºedinte (scrutin secret, apel nominal, etc.)
Pentru numirea ºi hotãrârile cu privire la persoane se procedeazã prin vot secret, în cazul în care Adunarea Generalã nu hotãrãºte contrarul în unanimitate.
Procesul verbal al Adunãrii Generale este semnat de Preºedintele ºi de Secretarul Asociaþiei ( numit de Consiliul Naþional de Conducere), ºi eventual de votanþi.
Reprezentarea, atât pentru participare cât ºi pentru exercitarea dreptului de vot, trebuie sã fie datã în scris celuilalt asociat care are drept de vot. Nu sunt permise mai mult de douã delegãri. Reprezentarea poate fi datã numai persoanelor menþionate la art. 5.
Firmele asociate care nu sunt în regulã cu contribuþiile prevãzute de prezentul Statut nu au dreptul de a participa la votãri.

Art. 11 - Atribuþiile Adunãrii Generale

Adunarea Generalã trebuie:
a. sã aleagã membrii Consiliului Naþional de Conducere;
b. sã aleagã membrii Comisiei de Etica;
c. sã aleagã membrii Comisiei de Cenzori;
d. sã emitã directive generale pentru realizarea scopurilor Asociaþiei;
e. sã hotãrascã cu privire la chestiuni de importanþã majorã cu privire la activitatea Asociaþiei, inclusiv criteriile ºi gradul de acceptabilitate al aderãrilor ºi cu privire la problemele de ordin general cu privire la activitatea socialã ºi economicã;
f. sã îndeplineascã toate actele ºi/sau sã desfãºoare activitãþile menite sã atingã scopurile sociale ale protejãrii, apãrarea ºi promovarea intereselor antreprenoriale ale firmelor asociate;
g. sã hotãrascã cu privire la bilanþul final ºi bilanþul estimat, ºi cu privire la relaþia Consiliului Naþional de Conducere ºi a Comisiei de Cenzori;
h. sã facã eventualele modificãri statutare;
i. sã determine suma contribuþiilor la Asociaþie, atât la cele ordinare cât ºi la cele extraordinare;
j. sã hotãrascã dizolvarea Asociaþiei ºi numirii lichidatorilor.

Fiecare firmã asociatã are dreptul la un singur vot. Asociaþii susþinãtori onorifici nu au dreptul la vot. Hotãrârile Adunãrii Generale ºi/sau ale Consiliului Naþional de Conducere sunt obligatorii pentru toate firmele asociate ale Asociaþiei A.N.O.DDD, indiferent de opþiunea lor sau de funcþia deþinutã.
Reprezentantul firmei asociate în cadrul Asociaþiei A.N.O.DDD care într-o anumitã problemã supusã dezbaterii Adunãrii Generale este interesat personal( în sensul obþinerii unei funcþii de conducere ºi/sau arbitraj), prin soþul, prin ascendenþii sau descendenþii sãi, rudele colaterale sau prin afinii sãi pânã la gradul al patrulea inclusiv sau prin personalul de conducere al firmei asociate în cadrul Asociaþiei A.N.O.DDD, nu va putea lua parte nici la deliberare, nici la vot, în caz contrar voturile fiind considerate nule.
Hotãrârile Adunãrii Generale contrare legii sau prevederilor prezentului Statut sunt de drept nule ºi pot fi atacate în justiþie de cãtre oricare din firmele asociate care au votat împotriva ei, în termen de 10 zile de la data când a avut loc Adunarea Generalã.
Cererea de anulare a unei hotãrâri a Adunãrii Generale se soluþioneazã de cãtre judecãtoria în circumscripþia în care Asociaþia A.N.O.DDD îºi are sediul.


Art. 12 - Componenþa ºi convocarea Consiliului Naþional de Conducere al Asociaþiei A.N.O.DDD

Consiliul Naþional de Conducere al Asociaþiei A.N.O.DDD este format din 5 membrii, aleºi de Adunarea Ordinarã a firmelor asociate în calitate de Asociaþi efectivi. În cazul în care numãrul firmelor asociate creºte ºi justificã suplimentarea Organigramei Consiliului Naþional de Conducere, la propunerea asociatilor ºi în urma hotãrarii Adunãrii Generale, aceasta va mai cuprinde încã 2 membri.

Consiliul Naþional de Conducere rãmâne în funcþie timp de trei ani.
Nu pot fi realeºi, prin mandat succesiv, reprezentanþii firmelor asociate care, în mandatul precedent, nu au intervenit la cel puþin jumãtate din reuniunile care au avut loc sau care, în conformitate cu art. 6 au fost decãzuþi din funcþie.

Consiliul Naþional de Conducere este convocat de cel puþin trei ori pe an de Preºedintele Asociaþiei care îl prezideazã, prin intermediul unei notificãri care este trimisã reprezentanþilor prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire, fax sau e-mail, cu cel puþin 15 zile înainte de ziua stabilitã pentru reuniune.
Scrisoarea de convocare va trebui sã indice data, ora ºi locul ºedinþei, cu Ordinea de Zi respectivã, însoþitã de o notã explicativã a temelor în discuþie.
În cazuri speciale de urgenþã, Consiliul Naþional de Conducere poate fi convocat de asemenea de Preºedinte, cu notificare trimisã cu cel puþin 3 zile înainte de reuniune. Convocarea trebuie sã conþinã oricum elementele menþionate la aliniatul anterior.
ªedinþele Consiliului Naþional de Conducere sunt valabile când este prezentã majoritatea simpla din numarul membrilor.
Hotãrârile se iau în majoritate absolutã ºi, în caz de paritate, prevaleazã votul Preºedintelui sau al celui care îl substituie.
Fiecare reprezentant are drept de vot ºi nu sunt admise delegãri.
În caz de demisii sau de încetarea activitãþii a vreunui reprezentant în cursul mandatului, Consiliul Naþional de Conducere îl înlocuieºte cu primul din cei nealeºi.
În lipsa acestora se procedeazã prin cooptare, cu ratificarea de cãtre Adunarea Generalã succesivã, sau prin noi alegeri.
Reprezentanþii astfel numiþi rãmân în funcþie pânã la expirarea termenului mandatului Consiliului Naþional de Conducere.
Angajarea Asociaþiei A.N.O.DDD faþã de terþi se face de cãtre Preºedinte cu consultarea prealabila a Consiliului Naþional de Conducere sau a 2/3 din membrii Consiliului. În cazuri excepþionale, Preºedintele poate delega în scris pe oricare dintre vicepreºedinþi sau un membru al Consiliului Naþional de Conducere. În acest sens, delegarea va menþiona cu exactitate perioada ºi obiectivele acesteia.
În cazul în care numãrul de reprezentanþi este redus sau mai puþin de douã treimi, Consiliul Naþional de Conducere este considerat demisionar ºi trebuie sã fie reînnoit în termen de o lunã, prin convocarea Adunãrii Generale, prezidatã de Preºedinte.
La ºedinþele Consiliului Naþional de Conducere participã ºi membrii Comisiei de Etica.

Art. 13 - Atribuþiile Consiliului Naþional de Conducere

Consiliul Naþional de Conducere are sarcina de a se ocupa de administrarea ºi gestionarea Asociaþiei ºi de desfãºurarea activitãþii sale.
Consiliului Naþional de Conducere trebuie:
a. sã aleagã Preºedintele Asociaþiei, prin scrutin secret din membrii sãi;
b. sã aleagã 2 Vice Preºedinþi ai Asociaþiei;
c. sã fixeze directivele generale ale asociaþilor, în cadrul programului aprobat de Adunarea generalã, ºi sã verifice fazele de realizare a acestui program;
d. sã determine modalitãþile de colectare a contribuþiilor Asociaþiei stabilite de Adunarea Generalã;
e. sã examineze ºi sã defineascã bilanþul estimativ ºi bilanþul final propuse de Trezorier la Consiliul National de Conducere ºi sã întocmeascã raportul legat de acestea;
f. sã numeascã Secretarul care va indeplini si funcþia de Trezorier;
g. sã stipuleze clauze specifice domeniului de activitate în contractele individuale de lucru, sã predispunã acorduri economice cu reprezentanþii altor activitãþi, sã emitã directive ºi instrucþiuni cu caracter general pentru a fi aplicate în cadrul firmelor asociate;
h. sã constituie birouri ºi servicii speciale ºi sã promoveze orice altã iniþiativã în interesul ºi avantajul firmelor asociate;
i. sã desemneze reprezentanþii Asociaþiei în toate instituþiile ºi sã constituie Comisii tehnice speciale pentru analizarea problemelor speciale, desemnând Preºedinþii ºi membri respectivi;
j. sã hotãrascã cu privire la cererile de înscriere în Asociaþie, pe baza stipulãrilor art. 3.
Consiliul Naþional de Conducere are de asemenea dreptul la alte funcþii cum sunt Secretar, Reprezentaþi în cadrul Instituþiilor naþionale ºi strãine, Preºedenþii onorifice, etc.

Art. 14 - Comisia de Cenzori

Comisia de Cenzori este formatã din trei membri efectivi chiar dacã nu sunt Asociaþi, aleºi la propunerea Adunãrii Generale.
Comisia de Cenzori are în sarcinã controlul financiar ºi administrativ al Asociaþiei ºi raportarea acestuia în cadrul Adunãrii Generale cu raportul cu privire la contul final.
Cenzorii asistã la ºedinþele Adunãrii Generale ºi ale Consiliului Naþional de Conducere, cu dreptul de a exprima pãreri finale.

Art. 15 - Trezorier

Consiliul Naþional de Conducere numeºte un Secretar care va indeplini si funcþia de Trezorier.
Trezorierul vegheazã asupra gestionãrii ºi administrãrii sociale în funcþie de directivele Consiliului Naþional de Conducere ºi în conformitate cu prevederile bilanþului estimativ.
Acesta are semnãtura separatã de cea a Preºedintelui.
De asemenea raporteazã Consiliului Naþional de Conducere datele pentru redactarea bilanþului final.

Art. 16 - Comisia de Etica

Comisia de Etica este formata din trei membri efectivi, din care unul este preºedinte, ºi doi suplinitori, numiþi de Adunarea Generalã ordinarã prin scrutin secret ºi care nu sunt implicaþi în cauzele supuse arbitrajului Comisiei.

Aceasta, are urmãtoarele sarcini:
a. sã exprime, la cererea chiar ºi numai a unei singure pãrþi, sau dacã este investitã de cãtre Consiliul Naþional de Conducere, pãreri sau decizii asupra oricãrei controverse de orice naturã (organizativã, tehnicã, economicã etc.) care ar putea apãrea între asociaþi ºi Asociaþie, sau între asociaþi, inclusiv controversele cu privire la interpretarea ºi aplicarea prezentului Statut, ºi la pãreri asupra cazurilor de propuneri de excluderea firmelor asociate din Asociaþie;
b. sã vegheze asupra comportamentului corect al firmelor asociate, în cadrul prezentului Statut ºi a obiectivului general, acela de a urmãri solidaritatea ºi colaborarea între asociaþi inclusiv în relaþia cu lumea exterioarã.
c. în acest scop, poate analiza semnalãrile care provin din partea celor neasociaþi sau sau sã acþioneze pe baza propriilor informaþii, cu privire la fapte pe care le considerã drept aducãtoare de prejudicii ºi poate de asemenea sã dispunã decãderea din drepturile Asociaþiei pentru motive grave, care ar putea face incompatibilã prezenþa proprietarilor firmelor asociate în aceste funcþii.
d. în cazurile menþionate la punctul b) preºedintele Comisiei de Eticã dispune convocarea pãrþilor interesate ºi trimite notificare la Consiliul Naþional de Conducere al Asociaþiei.

Membrii Comisiei îºi desfãºoarã funcþiile în acord cu propria liberã convingere.
Aceºtia trebuie sã respecte o maximã discreþie cu privire la ceea ce constituie obiectul propriilor funcþii ºi al exercitãrii acestora.
Preºedintele Comisiei stabileºte din când în când procedura iar Comisia, exceptând stipulãrile din prezentul Statut, îºi exercitã funcþia fãrã alte formalitãþi.
Comisia de Etica poate solicita tuturor pãrþilor interesate orice informaþie ºi documentaþie pe care acesta le considerã necesare, limitându-se la cazurile analizate, pentru a adãuga propriile pãreri ºi decizii precum, de exemplu, capitole, contracte, acte de concesionare, ºtate de platã, numere de înregistrare, licenþe administrative, poliþe de asigurare, documentaþie fiscalã, etc.
Firmele asociate au obligaþia de a expune, la cererea Comisiei de Eticã, documentaþia ºi de a furniza informaþiile care reprezintã obiectul cererii Comisiei; eventualele nerespectãri, parþiale sau totale, reprezintã un comportament evaluabil de Comisie pentru a lua propria decizie.
Deciziile Comisiei sunt definitive, ºi cu excepþia celor menþionate la punctul b) al acestui articol pentru care este acceptat recurs, în termen de 30 de zile de la primirea deciziei, de cãtre partea interesatã, depus la Consiliul National de Conducere care urmeazã sã ia hotãrârea definitivã.
Deciziile sunt depuse la Secretariat care notificã cu copii pãrþile ºi eventualele persoane interesate.
Textul extrasului este pregãtit de preºedintele Comisiei de Etica.
Firmele asociate trebuie sã respecte deciziile Comisiei ºi nu le pot utiliza, nici mãcar parþial, pentru scopuri publicitare sau promoþionale.
Dacã subiecþii care trebuie sã respecte deciziile Comisiei nu fac acest lucru, Comisia de Etica dispune ca nerespectarea respectivã sã fie notificatã Asociaþiei, cu mijloacele cele mai potrivite ºi trimite comunicare oficialã la Consiliul Naþional de Conducere în conformitate cu art. 4 ºi 6 ale prezentului Statut.
Independent de cele prevãzute mai sus, Comisia de Etica, adicã membrii sãi, la cerearea pãrþilor, pot sã se constituie în Comisie de arbitraj având funcþia de a rezolva pe cale amiabilã anumite controverse ºi hotãrând printr-un - lodo(premiu în arbitraj).
În acest caz vor fi respectate normele de lege.
Funcþia de membru al Comisiei de Etica este incompatibilã cu orice altã funcþie în Asociaþie.

Art. 17 - Numirea Experþilor

Colegiul Naþional de Conducere poate numi experþi, cu funcþii de consultanþã, care sã aibã o vastã experienþã doveditã în domeniul dezinsecþie sau oricum pentru calitãþi profesionale ºi tehnice legate de problemele firmelor asociate.
Aceºtia pot chiar sã nu fie asociaþi în cadrul Asociaþiei.

Art. 18 - Funcþii în cadrul Asociaþiei A.N.O.DDD

Persoanele desemnate sã ocupe funcþii în asociaþie nu pot avea suplinitori.
Toate persoanele care au funcþii în Asociaþie ºi care nu participã în ºedinþe de trei ori consecutiv fãrã un motiv justificat ºi, oricum, cele care în anul respectiv nu au participat la cel puþin jumãtate din ºedinþele care au avut loc, decad din funcþie ºi pot fi înlocuite.
Realegerea Preºedintelui ºi a Vice Preºedinþilor nu este admisã pentru mai mult de douã mandate consecutive.
Toate persoanele investite cu funcþii de conducere în cadrul Asociaþiei, au obligaþia moralã de a promova propriile comportamente Codului Etic al Asociaþiei.

Sus


CAPITOLUL IV
FONDUL COMUN ªI EXERCIÞIUL FINANCIAR

Art. 19 - Patrimoniul Asociaþiei

Contribuþiile asociaþilor, bunurile mobile ºi imobile achiziþionate, eventualele resturi de la gestionãrile anuale, investiþiile ºi alocãrile, moºtenirile ºi donaþiile de bunuri cu orice titlu efectuate, reprezintã patrimoniul Asociaþiei.
Atâta timp cât Asociaþia A.N.O.DDD continuã sã existe, asociaþii nu pot cere divizarea patrimoniului, nici nu pot pretinde o cotã în caz de retragere sau excludere.
Cu fondul comun se plãtesc cheltuielile Asociaþiei A.N.O.DDD
Sursele de finanþare ale Asociaþiei A.N.O.DDD se constituie din taxele de înscriere, cotizaþiile ale asociatilor, taxe ºi tarife percepute pentru serviciile prestate în domeniul de activitate ºi alte activitãþi desfãºurate conform legii ºi în baza Statutului.
Din resursele financiare proprii, Asociaþia A.N.O.DDD poate efectua investiþii în bunuri mobile ºi imobile, plasamente, cheltuieli de funcþionare sau orice alte operaþiuni financiare în sensul realizãrii scopului pentru care a fost constituitã.
Consiliul Naþional de Conducere determinã modalitãþile de alocare a cheltuielilor, cele de investiþii de capital ºi pentru gestionarea economicã - financiarã al fondului comun.

Art. 19 bis - Fondul Comun

Cotele depuse de firmele asociate în momentul intrãrii acestora în Asociaþie reprezintã Fondul Comun.
La fondul comun se apeleazã în caz de nevoie, la bilanþ, rãmânând valabilã reintegrarea sa totalã prin vãrsãminte extraordinare ale firmelor asociate care se efectueazã în termen de douã luni de la cererea de reintegrare, depusã de Trezorier cu hotãrârea prealabilã a Consiliului Naþional de Conducere.
Adunarea Generalã are dreptul de a majora fondul comun, la cererea Consiliului Naþional de Conducere. Votarea acestor propune are loc prin modalitãþile menþionate la art 21, alineat 2.

Art. 20 - Bilanþul estimativ ºi final

Pentru fiecare an financiar, care coincide cu anul solar, este întocmit bilanþul estimativ ºi cel final reprezentate de starea patrimoniului ºi contul economic care sunt supuse aprobãrii Adunãrii împreunã cu raportul Consiliului Naþional de Conducere ºi a Comisiei de Cenzori.
Bilanþurile sunt concepute în mod adecvat pentru a reprezenta în mod transparent sursele de finanþare ºi utilizãrile pe fiecare zonã de activitate.
Bilanþul estimativ ºi bilanþul final trebuie sã fie supuse analizei Comisiei de Cenzori cu cel puþin 15 zile înaintea datei ºedinþei Consiliului Naþional de Conducere.
Gestionarea activitãþilor administrative începe la 1 ianuarie ºi se încheie la 31 decembrie ale fiecãrui an.

Sus


CAPITOLUL V
MODIFICÃRI ÎN STATUT ªI DIZOLVAREA ASOCIAÞIEI

Art. 21 - Modificãrile Statutului

Modificãrile Statutului pot fi propuse de jumãtate din membrii Consiliului Naþional de Conducere sau de o cincime din asociaþi, care comunicã aceste modificãri în scris membrilor Consiliului Naþional de Conducere.
Cu privire la propunerile de modificare hotãrãºte adunarea cu votul favorabil al majoritãþii voturilor asociaþilor, care au drept de vot.
În cazuri speciale Consiliul Naþional de Conducere poate supune modificãrile Statutului în atenþia firmelor asociate, prin referendum între acestea, modificãri care trebuiesc aprobate de majoritatea acestora în conformitate cu alineatul precedent.

Art. 22 - Dizolvarea Asociaþiei A.N.O.DDD

Asociaþia A.N.O.DDD poate fi dizolvatã prin hotãrârea Adunãrii Generale, adoptatã prin votul favorabil al firmelor care reprezintã trei sferturi din numãrul total de voturi la care au dreptul toate firmele asociate.
Adunarea Generalã numeºte un lichidator, îi determinã puterile acestuia, ºi hotãrãºte cu privire la destinaþia eventualelor activitãþi patrimoniale.
Asociaþia A.N.O.DDD se poate desfiinþa în urmãtoarele situaþii:
a.atunci când scopul pentru care a fost constituitã nu mai poate fi îndeplinit;
b.în situaþia în care devine insolvabilã.
În cazul desfiinþãrii asociaþiei, bunurile rãmase se vor transmite cãtre o persoanã juridicã de drept privat cu scop identic sau asemãnãtor care va fi stabilitã prin votul majoritãþii absolute a firmelor asociate în cadrul Asociaþiei A.N.O.DDD.

Sus


CAPITOLUL VI
DISPOZIÞII FINALE

Art. 23 - Dispoziþii de intrare în vigoare

Prezentul Statut intrã în vigoare la data aprobãrii acestuia.
Consiliul Naþional de Conducere are dreptul, atunci când se considerã necesar, sã emitã eventuale reglementãri pentru aplicarea ºi/sau executarea prezentului Statut, aprobând Regulamentul respectiv.
Asociaþia Naþionala a Operatorilor ºi Distribuitorilor în Dezinsecþie, Deratizare ºi Dezinfecþie din România, A.N.O.DDD se supune legislaþiei române în vigoare.
Orice modificare a prezentului Statut va putea fi efectuatã numai cu aprobarea Adunãrii Generale ºi a organelor în drept.
Asociaþia Naþionalã a Operatorilor ºi Distribuitorilor în Dezinsecþie, Deratizare ºi Dezinfecþie din România dobândeºte personalitate juridicã în conformitate cu legislaþia românã, la data înscrierii în Registrul persoanelor juridice nepatrimoniale, de drept privat.
Statutul contine 23 articole ºi a fost aprobat cu unanimitate de voturi de Adunarea Generala din data de 21 septembrie 2006.

Sus